Na co si dát pozor při prodeji nebo koupi pozemku?

Téma pozemků je velice obsáhlé, pojďme se tedy zaměřit na nejčastější chyby, kterých se prodávající i kupující dopouštějí. Umístění, druh pozemku, právní stav apod. má pak přímou vazbu i na stanovení ceny pozemku a jeho využitelnost.

Prodej nebo případná koupě pozemku je totiž často brána na lehkou váhu a jedná se o zdánlivě jednoduchou věc. Může však mít řadu úskalí a bývá mnohdy složitější, než si lze vůbec představit.

Pojďme se tedy podívat, jak si počínat při prodeji nebo koupi pozemku.

V drtivé většině případů, se kterými se setkáváme v praxi ze strany majitelů pozemků, kteří je chtějí z určitého důvodu prodat, zazní známá věta: ,,Jedná se o stavební parcelu a dá se okamžitě stavět,,.

První otázku, kterou je potřeba zodpovědět je, zda je pozemek v pořádku po právní stránce. Zjistit, zda nejsou na pozemku zřízena věcná břemena nebo není jinak právně zatížen je relativně jednoduché. Toto najdeme na výpisu z listu vlastnictví v jednotlivých oddílech a doporučujeme také zkontrolovat nabývací titul.

Další důležitou otázkou je, do jaké kategorie pozemek spadá. Zaručenou metodou, jak tuto informaci získat, je např. nahlédnutí do územního plánu pro příslušnou oblast (obec). Zde je uvedeno, ve které kategorii se pozemek nachází a jaké má určení. V textové části se pak dozvíme i regulativa, která určují, zda se pozemek nachází např. v zastavitelném území, jaká je procentuální výměra zastavitelné plochy nebo jaká je minimální velikost pozemku určeného pro zastavění v dané lokalitě.

V této fázi je určitě rozumné zažádat o tzv. územně plánovací informaci a mít tak oficiální vyjádření příslušného úřadu k tomu, jaká parcela, či její část spadá do jaké kategorie a zda se nenachází např. v CHKO nebo na ní není jiné omezení.

V územně plánovací informaci se také dozvíme, jaká ochranná pásma zasahují na daný pozemek. Nejčastější bývá ochranné pásmo vysokého napětí, kde je stanovené rozmezí od 1 m až po 30 m v závislosti na výši napětí. Mezi další patří např. ochranné pásmo lesa, silnice a dálnice, plynovodu apod.

Dalším důležitým faktorem, který je potřeba nepodceňovat, je existence přístupu na pozemek ať už např. prostřednictvím veřejné nebo soukromé komunikace. Toto je téma téměř na samostatnou kapitolu a doporučujeme mu věnovat pozornost.

Pokud totiž nebude k pozemku řádně zajištěný příjezd, tak i v případě, kdy se dle územního plánu jedná např. o plochu pro bydlení venkovského charakteru a vše se zdá být v pořádku, protože k pozemku vede jakási cesta, tak stavební úřad nemusí povolit výstavbu.

Zpevněná přístupová cesta musí splňovat určité parametry a to zejména s ohledem na IZS. Důležitá je také délka komunikace a vzdálenost nejen od hranice pozemku, ale hlavně od případné stavby. Pokud je např. slepá komunikace, která je delší než 50m, musí v takovém případě mít konkrétní šíří a musí zde být zřízeno obratiště pro integrovaný záchranný systém.

V případě, kdy se jedná o soukromou příjezdových cestu, se dá zajistit příjezd pomocí psané dohody nebo lépe pomocí zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu. To může být buď bezplatné nebo dokonce i zpoplatněné.

Podstatnou otázkou, která velmi ovlivňuje cenu pozemku je existence a zároveň možnost připojení pozemku na inženýrské sítě. Je tak potřeba zjistit, jaké sítě a v jaké vzdálenosti od pozemku se nacházejí. Je dobré poslat žádosti o existenci a možnosti připojení např. na vodovodní řád, kanalizaci apod. To že vodovod je v silnici mnohdy samo o sobě nestačí. Může se stát, že připojení na něj bude zamítnuto a bude potřeba zajistit zdroj pitné vody např. pomocí vyvrtání studny. Je také nutné zohlednit, zda se pozemek nenachází v chráněném pásmu vodního zdroje, neboť v takovém případě může být i problém s vyvrtáním studny apod.

Problematika ohledně pozemků je velmi obsáhlá a je potřeba si před samotným prodejem zjistit co nejvíce dostupných informací, popř. se obrátit na odborníka, který vám zajistí potřebné podklady a dokáže Vám nastavit reálnou prodejní cenu a následně Vás provést celým procesem ať už prodeje nebo koupi pozemku.

Chcete poradit se správným postupem? Kontaktujte nás.