Definice ploch

Definice ploch – užitná, podlahová, obytná a zastavěná

Při prodeji nemovitosti je potřeba uvádět její plochu. Většina lidí tak řeší, jakou plochu vlastně uvést. Zajímat to bude především kupujícího, ale přesná hodnota může mít vliv také na další věci.

I malá odchylka může stát při dnešních cenách za m2 i statisíce korun. Dále má například vliv na výši odhadu nemovitosti a tím spojené financování. Pojďme si tedy projít, co která plocha znamená.

Užitná plocha:

Definice užitné plochy je převzata z nařízení Evropské Komise ES č.1503/2006.

Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje:

  • konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, sloupky, šachty, komíny),
  • funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory),
  • průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory).

Užitná plocha by měla být pouze součet místností uvnitř vnějších stěn, tudíž bez balkonu, lodžie, terasy, a současně bez příslušenství, kterým je chodba, sklep, kóje, kolárny.

Celková užitná plocha obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.

Podlahová plocha:

Podlahovou plochu definuje Nařízení vlády č. 366/2013

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

 

Obytná plocha:

Plocha obytná je součet ploch všech místností určených k obývání. Obytné místnosti jsou stanovená vyhláškou č. 268/2009 Sb

Nepatří sem toaleta, koupelna, spíž atd. jelikož nemají plochu větší než 8 m2. Z výše uvedené vyhlášky také vyplývá, že nezapočítáme sklepy, lodžie, terasy a další.

Vyhláška č. 268/2009 Sb

Obytnou místností je část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m.

Zastavěná plocha:

Zastavěnou plochu definuje stavební zákon § 2 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.

U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

Níže uvádíme pár příkladů: